Przedszkolak małym artystą

Opublikowano: 2023-02-15 21:31, Numer artykułu: 64081 , Autor: M.PB

Program autorski "Przedszkolak Małym Artystą"

 

I. WSTĘP
Ekspresja dziecka w wieku przedszkolnym jest spontaniczna. Wynika bezpośrednio z jego przeżyć i spostrzeżeń oraz wyzwala jego wyobraźnię i fantazję. W ekspresji plastycznej dziecka ujawnia się związek jego przeżyć z otaczającą rzeczywistością. Rzeczywistość ta pobudza i inspiruje dziecko do działania, wzbogaca jego przeżycia emocjonalne, rozwija zdolności spostrzegania oraz kształtuje i wzbogaca jego wiedzę o świecie. Jednym z czynników wpływających na rozwój wrażliwości twórczych dziecka jest kontakt z przyrodą. Dziedzina życia stwarzająca wiele możliwości i okazji do kształtowania wrażliwości twórczej dziecka i dająca wiele bogatych przeżyć, to bliższa i dalsza przyroda, świat roślin, zwierząt, woda, piasek, słońce, kamienie, wiatr, chmury, deszcz.
Różnorodne przeżycia w kontaktach z przyrodą są niewyczerpalnym źródłem plastycznych inspiracji dziecka.

II. CELE OGÓLNE
- pobudzanie i pogłębianie przeżyć emocjonalnych oraz rozwijanie umiejętności ich ujawniania w twórczym działaniu
- kształtowanie postawy i inwencji twórczej dziecka, rozwijanie jego pomysłowości,
- wzbogacanie procesów poznawczych, rozwijanie wnikliwości i samodzielności w dokonywaniu obserwacji otoczenia
- kształtowanie harmonijnie rozwiniętej osobowości
- przestrzeganie zasad i norm współżycia w kolektywnej działalności plastycznej
- wdrażanie do codziennego stosowania zasad estetyki, a ponadto; rozwijanie sprawności manualnej, pamięci wzrokowej, wyobraźni przestrzennej, ruchowej i kolorystycznej.

III. CELE OPERACYJNE
DZIECKO:
- dostrzeże piękno przyrody i różnorodne zjawiska otaczającej rzeczywistości (światło, barwę, kształt, linię, fakturę, ruch)
- przedstawi w formie plastycznej obserwacje najbliższego otoczenia przyrodniczego w różnych porach roku
- swobodnie posłuży się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach plastycznych
- rozpozna kolory podstawowe i ich pochodne
- wykaże się inwencją twórczą, kreatywnością
- będzie przestrzegać zasad i norm współżycia i współdziałania w grupie


IV. METODY PRACY Z DZIEĆMI

- przekaz słowny
- pokaz i obserwacja
- aktywne działanie dziecka
- rozwiązywanie zadań wg własnego pomysłu
- doświadczenia dziecka

V. FORMY PRACY
- praca w małych zespołach
- praca z całą grupą
- praca indywidualna (wszystkie dzieci wykonują taką samą pracę)

VI. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Treści programowe zostały podzielone na grupy wiekowe; 3,4 latki; 5,6 latki oraz cztery działy tematyczne:
1.  Jesień
2.  Zima
3.  Wiosna
4.  Lato

W każdej z pór roku przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny: w miesiącu listopadzie - jesienny; w lutym - zimowy, w maju - wiosenny, a w czerwcu zorganizowany zostanie plener połączony z wystawą i aukcją prac plastycznych np. podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Zajęcia poprzedzone będą obserwacjami przyrodniczymi, różnych środowisk przyrodniczych, w różnych porach roku podczas spacerów i wycieczek np. do: Myślęcinka, Ostromecka, do lasu, sadu, na łąkę. Dzieci będą gromadziły w kąciku przyrody różnorodne materiały i eksponaty przyrodnicze, wartościowe, interesujące po względem estetycznym i przydatnym w działalności plastycznej. Nauczyciel zgromadzi i przygotuje, wyposaży kącik plastyczny w niezbędne materiały i przybory plastyczne. Program jest skorelowany z programem "Nasze Przedszkole" Cz. Cyrańskiego, M. Kwaśniewskiej, MAC EDUKACJA oraz Podstawą programową wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

VII. EWALUACJA
Ewaluacja odbędzie się poprzez analizę: prac dzieci,  prac konkursowych, prac wykonanych podczas pleneru malarskiego i arkusz ewaluacyjny dla nauczyciela.

Autorki programu:
Ewa Mitura,
mgr Magdalena Pellegrini - Bator
Małgorzata Szumańska