Program wychowawczy

Opublikowano: 2023-02-15 21:21, Numer artykułu: 64080 , Autor: M.PB

Program wychowawczy Przedszkola nr 48 „Pod Sosnami”

 

„Pomóżmy dzieciom,

by każdy z nich stał się tym,

kim stać się może”

Janusz Korczak

 

1.    WSTĘP

Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka. Do uniwersalnych ogólnoludzkich wartości zalicza się: sprawiedliwość, wolność, godność, humanizm, solidarność, pokój. Podmiotem tych wartości jest człowiek. Wartości uniwersalne określane w podstawach programowych to : piękno, dobro, prawda i miłość. Z tych wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na decyzje człowieka w wieku późniejszym.

 Wychowanie odbywa się na dwa sposoby:

·        Wychowanie naturalne – pod wpływem środowiska, np. w rodzinie

·        Wychowanie instytucjonalne – przez oddziaływanie instytucji wychowujących np. przedszkola

 

Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. To rodzice są najważniejszymi i pierwszymi nauczycielami swojego dziecka, dlatego mają prawo decydować o procesie wychowania również w przedszkolu. A przedszkole ma rodziców wspierać a nie zastępować. Dlatego koncepcja programu wychowawczego przedszkola powinna być tworzona po wspólnym ustaleniu przez rodziców i nauczycieli katalogu wartości.

Wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, które należy przestrzegać. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne. Ważne jest, aby były dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad współżycia w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

Program Wychowawczy Przedszkola nr48 „Pod Sosnami” w Bydgoszczy powstał z myślą o potrzebach przedszkola, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w przedszkolu i korelowaniu jej z działaniami wychowawczymi rodziców. Ma on na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej uwzględniając potrzeby naszej społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz wszystkich pracowników przedszkola. Ujednolicić oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli. Ma również za zadanie określić, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami społecznymi.

Program jest podzielony na pięć obszarów:

1.     WSPÓŁTWORZENIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

2.     JESTEŚMY DOBRYMI KOLEGAMI

3.     JESTEŚMY KULTURALNI

4.      NASZA RODZINA

5.     JESTEŚMY POLAKAMI

Są to tematy sprzyjające kształtowaniu i zdobywaniu zdolności do rozwoju, rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia rzeczywistości i świata wartości dziecka. Nauczyciel realizujący program powinien pamiętać, że dziecko uczy się przez obserwację i własne działanie. Celem działania nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego, harmonijnego rozwoju dziecka.

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozbudowywane zgodnie z potrzebami przedszkola.

 

2. CELE PROGRAMU

 

CEL  OGÓLNY:

Usystematyzowanie pracy wychowawczej prowadzonej w przedszkolu

CELE  SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z DNIA 23.12.2008r.

·        budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre a co złe;

·        rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

·        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

·        kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

 3. PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU WYCHOWANIA

 W Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity DzU z 1996r. nr 67 poz. 329 i DzU nr 106 poz. 496 z 1997r. nr 28 poz. 153 i nr 141 poz. 943 z 1998r nr 117 poz. 759 z pozostałymi zmianami) czytamy:

• „ Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego

społeczeństwa: kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.”

• „System oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży:

- prawo do wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;

- wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.”

Rozporządzenie MEN z 15-02-1999r. mówi, że działalność edukacyjna placówek powinna być określona przez:

• Zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność przedszkola z punktu widzenia dydaktycznego.

• Program wychowawczy przedszkola, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania realizowane przez wszystkich nauczycieli (DzU nr 14 z 23-02-1999r poz. 129). W załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 26-02-2002r zmieniającego rozporządzenie w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (DzU nr 51 poz. 458 ze zmianami) znajduje się między innymi następujący zapis: „ Przedszkola zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa…”

 

4.CELE PROGRAMU

 

Cele główne:

1. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

2. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.

3. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

4. Wyposażenie dzieci w umiejętności pozwalające na ocenę sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dziecka.

 

Cele szczegółowe:

• Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom.

• Ukształtowanie wrażliwości moralnej właściwych postaw moralnych.

• Zaciśnięcie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym.

• Rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności.

• Uszanowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

• Uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

• Rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Życiu przedszkola i środowiska.

• Nabywanie umiejętności dbania o dobre samopoczucie i zdrowie swoje i innych

 

5. SPOSOBY REALIZACJI

 

WSPÓŁTWORZYMY PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZEKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

- Przestrzeganie wspólnie  zawartych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

 

 

 

 

 

 

- Nie przeszkadzanie innym w zabawie

Unikanie krzyku i kłótliwości

Spokojne i cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej

 

 

 

 

- unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie się przed nimi, dążenie do kompromisów

Akceptowanie odmienności innych

( np. niepełnosprawnych )

 

 

- Szanowanie wspólnej własności

Sumienne i dokładne wypełnianie obowiązków dyżurnego

Zwracanie się z problemami do nauczyciela

Utworzenie Kodeksów Grupowych (zawarcie kontraktu z dziećmi, podpisanie kodeksu, przestrzeganie zawartych w kodeksie ustaleń)

Ustalenie konsekwencji nie przestrzegania Kodeksu

 

 

 

Stosowanie systemu nagród: medale, znaczki, uśmieszki, dyplomy.

Zabawy kołowe i ruchowe – wykorzystanie „Gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” wg K. Vopela

Wykorzystanie gier stolikowych

 

 

Wykorzystanie zabaw integrujących

Rozmowy indywidualne, w małych zespołach,

Wykorzystanie literatury dziecięcej np. książeczek Grzegorza Ksdepke

 

Stosowanie zachęty, pochwał poczucia bycia gospodarzem sali, przedszkola

Stwarzanie sytuacji, prezentowanie swoją postawą n-la, otwartością wobec dzieci zachęcają je do zaufania i zwracania się z problemami do N

 

 

JESTEŚMY DOBRYMI KOLEGAMI

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

- Przygotowywanie uroczystości z okazji np. urodzin dzieci z grupy, pamiętanie o chorym koledze

 

 

 

 

- Dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, cieszenie się z sukcesów

 

 

 

 

- Pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek

 

 

 

 

 

- Pomaganie młodszym i mniej sprawnym

 

 

Sprawianie kolegom niespodzianek z różnych okazji np. list do chorego kolegi, laurka z okazji imienin czy urodzin

 

 

 

Systematyczne prowadzenie zabaw integracyjnych z grupą, celebrowanie sukcesów kolegów np. w konkursach, festiwalach przedszkolnych i poza przedszkolnych (dyplomy, upominki…)

 

Prowadzenie zabaw z wykorzystaniem elementów dramy, scenek sytuacyjnych wskazujących właściwe zachowania, możliwości pomocy

 

 

 

Pomoc maluchom np. w szatni w trakcie ubierania na spacer

Wykorzystanie scenariuszy zajęć dotyczących życzliwości i przyjaznego zachowania wobec kolegów z grupy i przedszkola

 

 

 

JESTEŚMY KULTURALNI

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

- Stosowanie form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

 

- Pamiętanie o zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań: dzień dobry, do widzenia

 

- Okazywanie szacunku dorosłym osobom

 

 

- Dbanie o porządek wokół siebie ( nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy)

 

 

 

-  Słuchanie innych i nie przeszkadzanie w trakcie rozmów (kultura słuchania)

Poznawanie wzorców właściwego zachowania:  postawa nauczyciela, wzory literackie

Wykorzystanie cyklu zajęć pt.: „Pokaż mi swe maniery a powiem ci jak się zrelaksować”

 

Stosowanie systemu nagród np.: zdobywanie dyplomu „Kulturalny przedszkolak”

 

Stosowanie zachęty i nagród za wykazywanie inicjatywy w dbaniu o zachowanie estetycznego wyglądu sali

 

 

Wprowadzenie w trakcie rozmowy  zwyczaju: „mówi ten kto ma pałeczkę w ręce a inni słuchają”, Piłka, maskotka  w kole”

 

 

 

NASZA RODZINA

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

- Pamiętanie i organizowanie uroczystości rodzinnych

 

 

 

- Szanowanie członków swojej rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

- Okazywanie  uczuć członkom rodziny

 

 

- Poznanie i nazywanie  zawodów rodziców

Organizowanie w przedszkolu uroczystości charakterze rodzinnym: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia

 

Rozmowy na temat więzi rodzinnych, próby tworzenia drzewa genealogicznego

Wskazywanie konieczności szanowania wszystkich członków rodziny i okazywanie go

Organizowanie konkursów rodzinnych (plastycznych, recytatorskich)

 

Wykonywanie niespodzianek dla członków rodziny bez okazji,

Mówienie o swoich uczuciach

 

Zapraszanie do przedszkola wybranych rodziców w celu poznania ich pracy: lekarz, policjant, pielęgniarka, nauczyciel

 

 

 

 

 

JESTEŚMY POLAKAMI

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

- Poznanie i okazywanie szacunku symbolom narodowym: godło, flaga, hymn

 

 

 

 

- Poznanie naszej miejscowości: godło i flagę miasta, zabytki i ciekawe miejsca

 

 

 

 

 

- Zapoznanie z  kulturą naszego regionu

Wprowadzenie tematyki kompleksowej: „Moja ojczyzna”

Umieszczenie w widocznym miejscu w przedszkolu godła Polski

Wywieszanie na budynku przedszkola flag  z okazji świąt narodowych

 

Uczestniczenie w życiu miasta Bydgoszcz, dzielnicy Fordon: udział w imprezach lokalnych (wystawy, koncerty, festyny), spotkania z ciekawymi ludźmi, poznanie historii, tradycji, zabytków

Wycieczka na Stare Miasto, przejście przez najpiękniejsze parki Bydgoszczy

Zapoznanie dzieci z legendami , tradycjami tańcami, strojami i wytworami ludowymi

Nauka Kujawiaka

Wycieczki krajoznawcze np. Park w Ostromecku, Biskupin, Ogród botaniczny w Myślęcinku, Muzea bydgoskie Filharmonia, Opera Nova itp.

 

 

 

6. EWALUACJA

 

Ewaluacja programu będzie polegać na ocenie ( poprzez obserwację ) stopnia przestrzegania wyodrębnionych norm postępowania. Po dokonaniu ewaluacji na koniec roku, program będzie zgodnie z jej wynikami modyfikowany i realizowany w następnych latach.

Ankieta dla rodziców: „Jakie są państwa oczekiwania w zakresie oddziaływań wychowawczych przedszkola?”

- przygotowanie referatu  „Nagroda czy kara w wychowaniu dziecka”

 

BIBLIOGRAF                  

1. Bełczewska E., Herde M., Kwiatkowska E., Wasilewska J., Łada-Grodziska A.

2. M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska „Nasze Przedszkole” MAC – EDUKACJA, kielce2009;

3. Mazlish E. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Media Rodzina, Poznań 2001;

4. Gordon T. Wychowanie bez porażek. IW PAX, Warszawa 1999;

5. Jundziłł I. Nagrody i kary w wychowaniu. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986;

6. Kantowicz E. Ochrona praw dziecka. Wyd „Żak”, Warszawa;

7. Łobocki M. ABC wychowania. WSiP, Warszawa 1992

8. Magda M. Edukacja od źródeł. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000;

9. Niebrzydowski L. O poznawaniu i ocenie samego siebie. Nasza Księgarnia, Warszawa 1976;

10. Robertson Jak zapewnić dyscyplinę ład i uwagę w klasie., WSiP, Warszawa 1998

11. Shaw G. B. Karać to ranić.

12. Więckowski R. Pedagogika wczesnoszkolna; WSiP Warszawa 1995

13. Śliwierski B. Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001

14. Peters R. Szczęśliwa rodzina- 25 zasad rodzicielstwa, Świat Książki, Warszawa 2003

 

 OPRACOWANIE:

R. Lewandowska – Kutek,

B. Malinowska,

M. Szumańska