Obowiązek informacyjny

Opublikowano: 2023-03-08 19:51, Numer artykułu: 65238 , Autor: M.PB

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana dziecka jest Przedszkole nr 48""Pod Sosnami" z siedzibą w Bydgoszczy 85 - 796 ul. Kleina 3 / email: p48@edu.bydgoszcz.pl
 2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 48 "Pod Sosnami" w Bydgoszczy jest możliwy pod adresem email: iod@um.bydgoszcz.pl
 3. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 ( przesłanka legalizująca: art. 6 ust 1c RODO )
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5.  Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz placówki oświatowej
 6. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dziecka będą przechowywane do czasu trwania edukacji w Przedszkolu nr 48 "Pod Sosnami", a po jego ustaniu przez okres 5 lat zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 8.  Dostępu do swoich danych osobowych.
 9.  Poprawiania swoich danych osobowych.
 10.  Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku: zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.