Zakodowane zabawy

Opublikowano: 2023-02-16 20:26, Numer artykułu: 64126 , Autor: M.PB

Innowacja pedagogiczna “ZAKODOWANE ZABAWY”

Wstęp:

Od najmłodszych lat ważne jest uczenie myślenia matematycznego, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych. Podobnie jak uczenie wrażliwości na piękno najbliższego otoczenia. Dostrzegania estetyki w otaczającym nas świecie, zwracania uwagi na kształty, dźwięki, konstrukcje, kolory. Wprowadzenie dzieci w świat wiedzy matematycznej w przedszkolu, jest jednoznaczne z uczeniem ich postępowania w wielu sytuacjach życiowych. Matematyka jest przecież wszędzie, otacza nas, łączy z rozwojem społecznym dziecka, z poznawaniem otoczenia, świata przyrody, codziennymi czynnościami.  Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, poznawać otoczenie poprzez działanie.

Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły, zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści.

            W tej innowacji szczególny nacisk chcemy położyć na: wprowadzenia dzieci w wieku przedszkolnym w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. W czasie trwania innowacji dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. 

 

            Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Zakodowane zabawy” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

 

Cele innowacji:

Celem innowacji jest przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki kodowania i programowania oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, planowanie działań prowadzących do rozwiązania sytuacji konfliktowej, weryfikacja poprawności wykonanych zadań oraz obserwacja i wyciąganie stosownych wniosków.

 

Podejmowane działania i proponowane dzieciom aktywności przyczyniają się do zaspokajania jego potrzeb biologicznych, emocjonalnych i poznawczych, do osiągnięcia przez dziecko samorealizacji. Innowacja uwzględnia aktywny proces uczenia się dzieci poprzez doświadczanie, eksperymenty i zabawę z rówieśnikami, wspólne działanie i wspólne stawanie przed wyzwaniami i sytuacjami problemowymi. Jednocześnie zapewnia indywidualną możliwość wyrażania myśli oraz poszanowanie uczuć zarówno swoich jak i innych.

           Realizacja innowacji oparta jest na naturalnych zainteresowaniach dziecka tym, co  nieznane i wzbudzające ciekawość oraz jego dotychczasowe umiejętnościach, doświadczeniach, przeżyciach z uwzględnieniem wieku i możliwości rozwojowych.  Nienarzucająca gotowych rozwiązań postawa nauczyciela oraz odpowiednia motywacja przyczynia się do otwarcia się dzieci na nowe postrzegania siebie i otaczającego je środowiska, do uczenia się przez działanie, poszukiwanie, eksperymentowanie.

            Stosując aktywne metody, techniki i różne form pracy pozwala  przedszkolakom uczestniczyć w szeregu działań matematycznych połączonych z innymi sferami aktywności, takimi jak zabawa, muzyka, integracja z tekstami literackim, poznawanie świata przyrody.

            Wprowadzone rozwiązania korzystnie wpływają na atrakcyjne i efektywne zagospodarowanie pełnego czasu pobytu dzieci w naszym przedszkolu.

Cele operacyjne: Dziecko:

 • poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
 • wspiera ciekawość, samodzielność i aktywność w toku działań podejmowanych z zakresu edukacji matematycznej;
 • rozwija umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu ;
 • wyodrębnia i nazywa kształt przedmiotów, manipuluje, różnicuje, porównuje i segreguje przedmioty i liczmany;
 • rozumie, że liczby można porządkować, porównywać, dodawać i odejmować;
 • potrafi wychwycić i kontynuować powtarzający się rytm;
 • rozumie, że czas można nazywać i mierzyć;
 • nazywa części swojego ciała,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni; względem siebie i drugiej osoby,
 • określa prawą i lewą stronę;
 • rozwiązuje proste i złożone zagadki matematyczne;
 • dostrzega zależności między skutkiem a przyczyną;
 • odczytuje zakodowane treści, np. legendy do gier planszowych; ułożenie kubków na macie do kodowania;
 • podejmuje próby tworzenia prostych gier planszowych;
 • potrafi korzystać z technologii komputerowej w celach edukacyjnychl
 • wie jak zastosować w praktyce podstawowe konstrukcje programistyczne;
 • nabiera wiary we własne siły;
 • myśli nieszablonowo, jednocześnie dostrzegając pewne zasady, schematy i prawidłowości;
 • odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu, np.: poprzez symbolikę graficzną lub umowne dźwięki;
 • wie jakie działania mają pozytywny, a jakie negatywny wpływ na zdrowie; wie jak ważny jest regularny ruch;
 • wie jakie działania pozytywnie wpływają na życie człowieka;
 • uczy się wyrażać swoje przeżycia i towarzyszące im emocje w różnych formach działania;
 • uczy się współpracy w grupie z poszanowaniem praw i wartości innych osób oraz radzenia sobie z sytuacjami problemowymi lub zupełnie nowymi;
 • usprawnia dużą i małą motorykę;
 • rozwija wyobraźnię, w tym wyobraźnię przestrzenną;
 • zna pory roku, miesiące, dni tygodnia, pory dnia;
 • zna środowisko przyrodnicze np. las, łąka;
 • potrafi poprawnie się  komunikować, precyzyjne formułuje myśli i tworzy komunikaty;
 • kształci zdolności poznawcze: pamięć, uwagę, zmysł obserwacji, wyobraźnię;
 • pogłębia swoje doświadczenia oraz zdobywa nowe.

 Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne, krążki, itp.);
 • Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu;
 • Roboty Geniboot
 • Tablica multimedialna.

 Częstotliwość zajęć:   zgodnie  z zaplanowaną tematyką zajęć (przynajmniej raz na dwa tygodnie)

 Autorki: 

mgr Agata Konieczka

Renata Lewandowska – Kutek

mgr Magdalena Pellegrini – Bator