Koncepcja pracy przedszkola

Opublikowano: 2023-02-14 21:42, Numer artykułu: 64026 , Autor: M.PB

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola nr 48 "Pod Sosnami"  w Bydgoszczy

 

Misja  przedszkola   (forma opisowa)

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, tworzy warunki do budowania postaw twórczych odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, a także uczy odróżniania dobra od zła.

 

 Nasze hasło  to: 

„Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą”

                                                                                               (Bruno Ferrero)

 

 Misja Przedszkola:

Przedszkole:

 - zapewnia opiekę wychowanie i kształcenie

 - zapewnia możliwość wspólnej zabawy i aktywności twórczej

 - umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej

 - wspiera działania wychowawcze rodziców

 - promuje zachowania przyjazne przyrodzie

 - rozwija kompetencje społeczne

 - wspomaga rozwój i edukację

 -  buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej

 

 

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA

(uwzględnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009 r.)

 

Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami" Bydgoszczy  zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Dla zapewnienia sposobu na kreatywne rozwiązywanie problemów i

tworzenie nowych perspektyw powołano zespoły zadaniowe.  Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.

Pomieszczenia przedszkolne, jego wyposażenie, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Zadbane meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Tworzą warunki do aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także  umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. W miarę potrzeb przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Nasze  zasady to:

  • Zaspakajamy  potrzeby dziecka
  • Organizujemy aktywność dziecka
  • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
  • Organizujemy środowisko,  umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
  • Integrujemy proces  wychowania i edukacji

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są także do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Aktywnie i wielozmysłowo poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków. Ponadto placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

 

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród  form są m.in. uroczystości oraz warsztatowe spotkania. Opiekunowie dzieci mogą obserwować swoje pociechy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych  oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Zapewniamy częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja  to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia  podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz  jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Aktywność ta została poszerzona o nowe formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji.

Przedszkole stwarza możliwość odbywania wolontariatu młodym ludziom z różnych krajów Europy.

 Przedszkole posiada własne tradycje , co podkreśla odrębność i specyfikę placówki: przedszkole posiada swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń.

 

Sylwetka absolwenta

- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych

- dobrze rozwinięte procesy poznawcze

- potrafi współdziałać w zespole

- zainteresowany nauką i literaturą

- samodzielny

- aktywny w podejmowaniu działań

- lubi działania twórcze

- wrażliwy estetycznie

- podejmuje działania przyjazne przyrodzie

- akceptuje zdrowy styl życia 

- ma poczucie bycia Polakiem